Privacyverklaring


B&B De Roem van Altena respecteert uw privacy en streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. B&B De Roem van Altena is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Contactgegevens verantwoordelijke:

 

B&B De Roem van Altena:


 M. de Kuiper- Metz

Langstraat 12

4288 JK UITWIJK

[email protected] 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 
 

-       voor- en achternaam;

-       adresgegevens;

-       dag van aankomst en vertrek;

-       telefoonnummer;

-       e-mailadres;

-       bankrekeningnummer;

-       overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in een bezoek aan onze website en in eventuele correspondentie;

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens 
 
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de overeenkomst als grondslag voor onderstaande doeleinden:

-       Het registreren en verwerken van uw boeking;

-       Administratieve afhandeling van uw boeking;

-       Correspondentie en beantwoorden van vragen aangaande uw boeking (indien noodzakelijk).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang als grondslag voor onderstaande doeleinden:

-       Toezenden van aanbiedingen en of nieuwsbrieven, u kunt zich hier uiteraard voor afmelden (opt-out).

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de grondslag wettelijke verplichting  voor onderstaande doeleinden:

-       Het voeren van een interne administratie.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming als grondslag voor onderstaande doeleinden:

-       Het plaatsen van cookies (Google Analytics en Google Maps).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B De Roem van Altena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om vast te leggen voor het voeren van de interne administratie bewaren wij minimaal 7 jaar. Overige gegevens bewaren wij 2 jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B De Roem van Altena deelt uw persoonsgegevens in de volgende situaties:
 
 

-       Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;

-       Wij hiertoe wettelijk zijn verplicht; 

-       in het kader van een juridische geschillen kunnen wij uw persoonsgegevens delen aan een advocaat of juridisch adviseur; 

-       indien de Autoriteit Persoonsgegevens hierom verzoekt; 

-       dit nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de website en contactmogelijkheden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij om extra verificatie vragen. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
 

B&B De Roem van Altena zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier

weken, op uw verzoek reageren. B&B De Roem van Altena wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B De Roem van Altena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op via [email protected]

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Volledige automatische besluiten zijn beslissingen die gemaakt worden door computers en niet (meer) door mensen. B&B De Roem van Altena maakt geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming op onze website
 
 

Contact en vragen

Heeft u een vraag aangaande de privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met ons via [email protected]
 
 

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.